×
 

Elevhälsa på Noblaskolan Saltsjö-Boo

Vad gör elevhälsan?

Vårt elevhälsoteam på Noblaskolan Saltsjö-Boo består av specialpedagoger, skolkuratorer, skolsköterskor, skolläkare, skolpsykolog och vår rektor Ulrika Zätterqvist. Ett elevhälsoteam finns på skolan med uppdraget att ge elever de resurser som behövs för att underlätta och hjälpa inlärning och utveckling. Det innebär att elever kan komma i kontakt med elevhälsan om de exempelvis behöver extra stöttning. Läs mer om vårt kvalitetsarbete och hur vi arbetar med barnens utveckling här.

Specialpedagogen

Arbetar i nära samarbete med lärare med att kartlägga, förebygga och undanröja hinder för lärande, planera och genomföra extra anpassningar. De har också en central roll i att kartlägga elevers behov av särskilt stöd och upprätta åtgärdsprogram.

Kuratorn 

Fungerar som ett stöd i det pedagogiska arbetet. Kuratorn arbetar med skolans värdegrundsfrågor och likabehandlingsarbete samt elevens lärande, hälsa, trivsel för att motverka kränkningar och diskriminering. 

Skolpsykologen 

Samverkar med pedagogisk personal, genom konsultation och utbildning. Genomför bedömningar och utredningar för att upptäcka psykologiska eller inlärningsmässiga hinder, samt föreslår anpassningar och åtgärder.  

Medicinsk insats och hälsobesök för grundskolan 

I grundskolan erbjuds eleverna tre hälsobesök hos skolans skolsköterska som innefattar allmänna hälsokontroller och hälsosamtal. I årskurs 2 och 6 erbjuds eleverna en tillväxtkontroll. 

Skolsköterskan utför vaccinationer enligt nationella vaccinationsprogrammet och finns där för våra elever med uppgift att hålla ett medicinskt fokus i elevhälsoteamet och därmed i hela skolan. 

Vårt elevhälsoteam består också av en skolläkare som träffar elever för medicinsk bedömning och kompetens i elevhälsoarbetet. 

Har du frågor om elevhälsan?

Har du frågor om elevhälsan på Noblaskolan Saltsjö-Boo eller behöver kontakta någon i elevhälsoteamet hittar du våra kontaktuppgifter på sidan kontakt.