×
 

Hoppa till innehållet

Kvalitetssäkrad utbildning på Noblaskolan

Att förbereda våra elever inför framtiden är en process vi jobbar på varje dag. För att kvalitetssäkra Noblaskolan arbetar vi systematiskt och kontinuerligt med att planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Våra kvalitetsmål

Inom Noblaskolan jobbar vi för att våra elever inte bara ska ha gymnasiebehörighet utan också tillräckligt höga meritvärdespoäng för komma in på sitt förstaval vid gymnasievalet. För att eleverna ska nå sina kunskapsmål har vi höga förväntningar på såväl våra elever som oss själv. Vi tycker exempelvis att det är viktigt att läxorna görs i tid och att eleverna kommer förberedda till sina lektioner. Vi hjälper och stöttar våra elever när de behöver det och utmanar dem när det behövs. Genom att göra det hoppas vi att varje elev ska utvecklas och uppnå sin fulla potential.

Så jobbar Noblaskolans lärare och pedagoger

Våra pedagoger följer upp och analyserar elevresultat kontinuerligt under läsårets gång. Utöver en löpande resultatanalys, som görs av varje enskild lärare, sker även en större analys av elevernas kunskaper fyra gånger årligen inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Denna analys görs av arbetslag och/eller ämneslag med syftet att skapa en heltäckande bild av elevernas resultat i förhållande till de insatser som sker på skolan. Det kan handla om alltifrån elevernas resultat i matematik i förhållande till lärarnas arbetssätt, till elevernas upplevda trivsel i förhållande till skolans sätt att arbeta förebyggande mot diskriminering och kränkande behandling.

Betygssystemet

På höstterminen i årskurs 6 får eleverna betyg för första gången och därefter vid varje terminsavslutning fram till slutbetyget i årskurs 9. Betygsskalan löper från A till F, där betyget E är lägsta godkända nivån och A är den högsta. Betygen ska inte komma som någon överraskning för eleverna eller vårdnadshavarna, utan betygsunderlagen ska kommuniceras löpande, till exempel via utvecklingssamtal eller via digital kommunikation mellan hem och skola.

En lärare på Noblaskolan hjälper en elev under en lektion.

Trivsel och trygghet på Noblaskolan

En trygg studiemiljö är en förutsättning för att lyckas bra i skolan. En viktig del i arbetet för att skapa en trygg studiemiljö tar sin utgångspunkt i varje skolas “Plan mot diskriminering och kränkande behandling”. I nämnda plan identifierar skolan åtgärder för att skapa en tryggare och säkrare miljö som ska säkerställa att ingen elev utsätts för diskriminering eller kränkande behandling. Två gånger årligen mäter skolan hur väl arbetet fungerar, en gång på hösten genom den så kallade trygghetsenkäten och en gång i januari genom “elev- och vårdnadshavarundersökningen” – här följer vi upp hur elever och deras vårdnadshavare trivs med skolan, om de är nöjda och vad som behöver förbättras. Detta är en återkoppling som är viktig för att vi ska kunna tillhandahålla en bra skola och fortsätta utvecklas, så att vi får en ännu bättre studiemiljö för samtliga elever.

En lågstadieelev på Noblaskolan tittar glatt på sin lärare,

Har du synpunkter på vår verksamhet?

För att slipa fram det bästa hos våra elever ställer vi höga krav på våra skolor som helhet. Vi vill att du som förälder har högt ställda förväntningar kring utbildningens kvalitet och därför är det viktigt att vi får information om eventuella brister så att vi kan förbättra och utveckla verksamheten.

Kvalitetsrapporter 22/23

Här kan du läsa Noblaskolans kvalitetsrapporter för läsåret 2022/2023.