Noblakoden bidrar till tydliga förväntningar

När Noblaskolan grundades 2020 skapade vi en gemensam inriktning som idag genomsyrar vårt arbete. Noblakoden sätter en gemensam förväntansbild kring lektionsstruktur, ordning, mentorsrollen och andra saker som är viktiga för en bra skolmiljö.

Elever på Noblaskolan sitter runt ett bord och diskuterar.

På Noblaskolan har varje lektion samma struktur, oavsett lärare eller ämne, för att skapa trygghet hos eleverna samt lägga grunden för ett kvalitativt lärande. Läraren börjar med att förbereda lektionsstrukturen och skriver upp ämne, tid, mål samt lektionsinnehåll på tavlan.

– Syftet med Noblakoden är att tydliggöra både vad våra elever och vårdnadshavare kan förvänta sig av oss, och vad vi förväntar oss av våra elever. Tydlighet och struktur samt höga förväntningar på eleverna har visat sig vara framgångsrikt, säger Katja Brandt Persson, skolchef på Noblaskolan.

Trygghetsarbetet en del av Noblakoden

Noblaskolan Saltsjö-Boo har man en förstelärare som ansvarar för skolans arbete med Noblakoden. Försteläraren arbetar bland annat med fortbildning och handledning kopplat till lektionsdesign och ledarskap i klassrummet. Skolans rektor Ulrika Zätterqvist berättar hur skolan även har integrerat trygghetsarbetet i arbetet med Noblakoden.

– På vår skola har vi ett välutvecklat trygghetsarbete där vi jobbar förebyggande och främjande, till exempel genom att klasserna arbetar med värdegrunds- och trygghetsfrågor under mentorstiden. Vi har ett årshjul som alla våra elever tar del av. Året inleds med “Jag och gruppen”, fortsätter sedan med “Sexualitet, samtycke och relationer” och sedan fokuserar vi på “Rättigheter och skyldigheter”, säger Ulrika Zätterqvist.

“Pedagogiska rådet” ger eleverna möjlighet att påverka

En annan viktig del av Noblakoden är det pedagogiska rådet. Där får elever i olika åldrar vara med och diskutera undervisningen på respektive skola.

– Det är ett sätt att ge eleverna inflytande och delaktighet och att de kan känna att de får vara med och påverka. Det kan vara sådant som de tycker att lärarna gör bra och som de vill se mer av men det kan även vara sådant som de vill förändra, säger Ulrika Zätterqvist.

Extra studiestöd för att stötta och utmana

För att både stötta och utmana eleverna, så erbjuder alla Noblaskolor extra, schemalagd undervisningstid. Under denna tid finns lärare på plats för att stötta de elever som vill höja sina kunskapsmål eller ha hjälp med skolarbete eller läxor.

Till nästa läsår kommer samtliga lärare i årskurs 1-9 att erbjuda extra studiestöd till sina elever.

– Vi menar att skolornas studiestöd skapar bättre förutsättningar för alla elever att nå kunskapsmålen. Alla föräldrar har inte möjlighet att hjälpa sina barn med läxläsning, därför bör alla skolor erbjuda detta, säger Katja Brandt Persson.

Noblakoden i bokformat

Alla elever som börjar på Noblaskolan får ett tryckt exemplar av Noblakoden med sig hem, för att såväl elever som vårdnadshavare ska kunna ta del av Noblakodens olika delar.

– På alla föräldramöten deltar jag som rektor och representant från skolledningen. Då pratar vi om Noblakoden, vad den innebär och varför den är viktig. Vi informerar också via veckobrev och rektorsbrev. Vår förhoppning är att såväl elever och vårdnadshavare kan se att verksamheten genomsyras av de värden som Noblakoden sammanfattar, säger Ulrika Zätterqvist.

Artikel från AcadeMedia.